Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
The Breaker New Waves - The Breaker 2

The Breaker New Waves - The Breaker 2

9.5/10 trên tổng số 38 lượt đánh giá

Lượt xem: 316,772
Tên khác: The Breaker New Waves - The Breaker 2
Thể loại: N/a
Tác giả: N/a
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

The Breaker New Waves - The Breaker 2:

Danh sách chương

The Breaker - Kẻ Phá Hoại [update Chap 72] Full 27/12/2014

The Breaker 2 Chap 001 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 002 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 003 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 004 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 005 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 006 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 007 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 008 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 009 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 010 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 011 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 012 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 013 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 014 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 015 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 016 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 017 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 018 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 019 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 020 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 021 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 022 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 023 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 024 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 025 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 026 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 027 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 028 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 029 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 030 19/12/2014

The breaker 2 Chap 031 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 032 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 033 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 034 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 035 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 036 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 037 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 038 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 039 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 040 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 041 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 042 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 043 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 044 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 045 19/12/2014

The Breaker 2 Chap 046 24/10/2011

The Breaker 2 Chap 047 24/10/2011

The Breaker 2 Chap 048 24/10/2011

the breaker 2 Chap 048.5 14/11/2011

The Breaker 2 Chap 049 28/11/2011

The Breaker 2 Chap 050 04/12/2011

The Breaker 2 Chap 051 11/12/2011

The Breaker 2 Chap 052 18/12/2011

The breaker 2 Chap 053 25/12/2011

The breaker 2 Chap 054 01/01/2012

The breaker 2 Chap 055 09/01/2012

The breaker 2 Chap 056 16/01/2012

The breaker 2 Chap 057 22/01/2012

The breaker 2 Chap 058 04/02/2012

The Breaker 2 Chap 059 12/02/2012

The Breaker 2 Chap 060 19/02/2012

the breaker 2 Chap 061 04/03/2012

the breaker 2 Chap 062 11/03/2012

The Breaker 2 Chap 063 19/03/2012

the breaker 2 Chap 064 24/03/2012

The Breaker 2 Chap 065 01/04/2012

The Breaker 2 Chap 066 08/04/2012

the breaker 2 Chap 067 16/04/2012

The Breaker 2 Chap 068 22/04/2012

The Breaker 2 Chap 069 29/04/2012

The breaker 2 Chap 070 04/05/2012

the breaker 2 Chap 071 13/05/2012

The Breaker 2 Chap 072 21/05/2012

the breaker 2 Chap 073 25/05/2012

The Breaker 2 Chap 074 03/06/2012

The Breaker 2 Chap 075 08/06/2012

The Breaker 2 Chap 076 16/06/2012

The Breaker 2 Chap 077 23/06/2012

The Breaker 2 Chap 078 29/06/2012

The Breaker 2 Chap 079 07/07/2012

The Breaker 2 Chap 080 13/07/2012

The Breaker 2 Chap 081 18/08/2012

the breaker 2 Chap 082 24/08/2012

the breaker 2 Chap 083 01/09/2012

the breaker 2 Chap 084 07/09/2012

The breaker 2 Chap 085 23/09/2012

The breaker 2 Chap 086 29/09/2012

The Breaker 2 Chap 087 08/10/2012

The breaker 2 Chap 088 13/10/2012

The breaker 2 Chap 089 21/10/2012

The breaker 2 Chap 090 30/10/2012

The Breaker 2 Chap 091 04/11/2012

The Breaker 2 Chap 092 10/11/2012

The breaker 2 Chap 093 17/11/2012

The breaker 2 Chap 094 25/11/2012

The breaker 2 Chap 095 01/12/2012

the breaker 2 Chap 096 09/12/2012

the breaker 2 Chap 097 16/12/2012

the breaker 2 Chap 098 21/12/2012

the breaker 2 Chap 099 28/12/2012

the breaker 2 Chap 100 04/01/2013

the breaker 2 Chap 101 11/01/2013

The breaker 2 Chap 102 20/01/2013

The breaker 2 Chap 103 02/02/2013

the breaker 2 Chap 104 09/02/2013

the breaker 2 Chap 105 16/02/2013

the breaker 2 Chap 106 24/02/2013

The breaker 2 Chap 107 02/03/2013

The breaker 2 Chap 108 08/03/2013

the breaker 2 Chap 109 15/03/2013

the breaker 2 Chap 110 22/03/2013

the breaker 2 Chap 111 05/04/2013

The breaker 2 Chap 112 13/04/2013

The breaker 2 Chap 113 21/04/2013

the breaker 2 Chap 114 27/04/2013

the breaker 2 Chap 115 06/05/2013

The Breaker 2 Chap 116 11/05/2013

The breaker 2 Chap 117 18/05/2013

the breaker 2 Chap 118 25/05/2013

The breaker 2 Chap 119 08/06/2013

The breaker 2 Chap 120 16/06/2013

The breaker 2 Chap 121 23/06/2013

The breaker 2 Chap 122 29/06/2013

The Breaker 2 Chap 123 07/07/2013

The breaker 2 Chap 124 13/07/2013

the breaker 2 Chap 125 20/07/2013

the breaker 2 Chap 126 27/07/2013

the breaker 2 Chap 127 03/08/2013

The Breaker 2 Chap 128 15/09/2013

The breaker 2 Chap 129 21/09/2013

the breaker 2 Chap 130 29/09/2013

the breaker 2 Chap 131 04/10/2013

the breaker 2 Chap 132 12/10/2013

the breaker 2 Chap 133 18/10/2013

the breaker 2 Chap 134 26/10/2013

the breaker 2 Chap 135 01/11/2013

the breaker 2 Chap 136 08/11/2013

the breaker 2 Chap 137 15/11/2013

the breaker 2 Chap 138 23/11/2013

the breaker 2 Chap 139 30/11/2013

the breaker 2 Chap 140 21/12/2013

the breaker 2 Chap 141 28/12/2013

the breaker 2 Chap 142 04/01/2014

the breaker 2 Chap 143 11/01/2014

the breaker 2 Chap 144 18/01/2014

The Breaker 2 Chap 145 25/01/2014

The Breaker 2 Chap 146 01/02/2014

the breaker 2 Chap 147 08/02/2014

The Breaker 2 Chap 148 15/02/2014

The breaker 2 Chap 149 22/02/2014

The Breaker 2 Chap 150 01/03/2014

The Breaker 2 Chap 151 08/03/2014

the breaker 2 Chap 152 22/03/2014

The Breaker 2 Chap 153 29/03/2014

the breaker 2 Chap 154 06/04/2014

The Breaker 2 Chap 155 12/04/2014

the breaker 2 Chap 156 19/04/2014

the breaker 2 Chap 157 26/04/2014

The Breaker 2 Chap 158 03/05/2014

the breaker 2 Chap 159 10/05/2014

The Breaker 2 Chap 160 17/05/2014

the breaker 2 Chap 161 24/05/2014

The Breaker 2 Chap 162 14/06/2014

The breaker 2 Chap 163 21/06/2014

the breaker 2 Chap 164 27/06/2014

The breaker 2 Chap 165 05/07/2014

The Breaker 2 Chap 166 07/07/2014

The Breaker 2 Chap 167 19/07/2014

The breaker 2 Chap 168 26/07/2014

The breaker 2 Chap 169 01/08/2014

The Breaker 2 Chap 170 09/08/2014

The breaker 2 Chap 170.5 15/08/2014

the breaker 2 Chap 171 13/09/2014

The Breaker 2 Chap 172 20/09/2014

the breaker 2 Chap 173 27/09/2014

The Breaker 2 Chap 174 04/10/2014

the breaker 2 Chap 175 11/10/2014

the breaker 2 Chap 176 21/10/2014

the breaker 2 Chap 177 25/10/2014

The Breaker 2 Chap 178 05/11/2014

the breaker 2 Chap 179 07/11/2014

The breaker 2 Chap 180 14/11/2014

The breaker 2 Chap 181 21/11/2014

The breaker 2 Chap 182 05/12/2014

The breaker 2 Chap 183 12/12/2014

The breaker 2 Chap 184 19/12/2014

The breaker 2 Chap 185 26/12/2014

The breaker 2 Chap 186 03/01/2015

The breaker 2 Chap 187 - fix 16/01/2015

The breaker 2 Chap 188 - fix 23/01/2015

The breaker 2 Chap 189 - fix 01/02/2015

The breaker 2 Chap 190 - fix 06/02/2015

The breaker 2 Chap 191 - fix 13/02/2015

The breaker 2 Chap 192 21/02/2015

The breaker 2 Chap 193 - fix 06/03/2015

The breaker 2 Chap 194 13/03/2015

The breaker 2 Chap 195 20/03/2015

The breaker 2 Chap 196 27/03/2015

The breaker 2 Chap 197 03/04/2015

The breaker 2 Chap 198 10/04/2015

The breaker 2 Chap 199 17/04/2015

The breaker 2 Chap 200 01/05/2015

The breaker 2 Chap 200.5 09/05/2015

The breaker 2 Chap Grand Epilouge 09/05/2015

the breaker 2 ngoại truyện 001 17/03/2012

The Breaker 2 Ngoại truyện 002 18/03/2012

The breaker 2 Special 001 11/05/2014

The breaker 2 Special 002 11/05/2014