• Cổ đại

Thê Vi Thượng

Thê Vi Thượng

Bổn Vương muốn ngươi

Bổn Vương muốn ngươi

Tận Kiển Minh Thần

Tận Kiển Minh Thần

Vạn Giới Xâm Nhập

Vạn Giới Xâm Nhập

Ta Ở Dị Giới Nuôi Dưỡng Nam Thần: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Ta Ở Dị Giới Nuôi Dưỡng Nam Thần: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Kiên Quyết Từ Chối Làm Ma Nữ

Kiên Quyết Từ Chối Làm Ma Nữ

Bạo Sủng Tiểu Manh Phi

Bạo Sủng Tiểu Manh Phi

Manh hổ trọng sinh : Tướng quân đại nhân muốn ôm ôm

Manh hổ trọng sinh : Tướng quân đại nhân muốn ôm ôm

Đề Đốc Tự Ta Tu Dưỡng

Đề Đốc Tự Ta Tu Dưỡng

Vương Phong Lôi truyền kỳ

Vương Phong Lôi truyền kỳ

Sao Lại Là Yêu?

Sao Lại Là Yêu?

Quận chúa cẩn thận, đã định rồi khó đổi lắm!

Quận chúa cẩn thận, đã định rồi khó đổi lắm!

Ngự Thú Cuồng Phi

Ngự Thú Cuồng Phi

Ma Quân Bá Sủng: Thiên Tài Manh Bảo Cùng Phúc Hắc Mẫu Thân

Ma Quân Bá Sủng: Thiên Tài Manh Bảo Cùng Phúc Hắc Mẫu Thân

Hoàng Hậu Vô Đức

Hoàng Hậu Vô Đức

Thái Hậu Quân Hạ Thần

Thái Hậu Quân Hạ Thần

Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta

Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta

Đứng Lại! Phụng Chỉ Ăn Cướp

Đứng Lại! Phụng Chỉ Ăn Cướp

Giáo Chủ, Thỉnh Dùng Đao

Giáo Chủ, Thỉnh Dùng Đao

Thứ Nữ Công Lược

Thứ Nữ Công Lược